โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น   
-  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563