โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
คณะผู้บริหาร

นางสาวพิสดา อำภาพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนบดี บุญมาศ
ครู คศ.2

นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ครู คศ.3

นางณฐพร เรือนบุตร
ครู คศ.2

นายชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์
ครู คศ.1