กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววนิดา แสงภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ