โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววนิดา แสงภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ