ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
 
                                                                                 ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง                  หมู่ ๑๔  ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๖๐                                  
                                  โทรศัพท์   ๐๙๕-๖๗๐๖๕๗๔    e-mail  Lynakhawit@gmail.c๐m    
          Faceb๐๐k    http://th-th.facebook.com/laoyainakhawit/
          เว็บไซค์  www.Lnw.ac.th
          พื้นที่ทั้งหมด   ๒๖ ไร่  ๑  งาน  ๓๙  ตารางวา 
          สังกัด   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กระทรวงศึกษาธิการ
          เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
          เขตพื้นที่บริการ    ได้แก่  ตำบลนาข่า  (บ้านเหล่าใหญ่  บ้านเหล่าเหนือ บ้านหนองบัวเย็น  บ้านหนองต่อ  และบ้านโคกหนองโจด)    
          นักเรียนที่มาจากนอกเขตบริการ  ได้แก่ ตำบลนางาม (บ้านโนนงาม  บ้านหนองสองห้อง )ตำบลคำแคน  (บ้านหนองขาม) 
                                    ประวัติโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม

       โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  เดิมโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่บ้านเหล่าใหญ่  หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ในเนื้อที่ 26 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา  ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 69 กิโลเมตร
        ปี พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๖  โรงเรียนมัญจาศึกษา โดย นายสมพงษ์  สมภักดี  เป็นผู้บริหาร ได้แต่งตั้งให้นายจักริน  ภูมิเวียง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗  มาศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งข้อมูลประชากรในท้องถิ่น ตำบลนาข่า และตำบลนางาม  ซึ่งคณะกรรมการสภาตำบลนาข่าได้มีมติในที่ประชุมให้มีโรงเรียนมัธยมประจำตำบลนาข่า
          ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  โรงเรียนมัญจาศึกษา โดย นายสมพงษ์  สมภักดี  เป็นผู้บริหาร ได้แต่งตั้งให้       นายจักริน  ภูมิเวียง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗  เป็นผู้ประสานงานดูแลสาขา  โดยความเห็นชอบของสภาตำบลนาข่า มี นายบุญสวน  เพชรก้อน  กำนันตำบลนาข่า เป็นประธานสภาตำบล  พร้อมด้วยชาวบ้าน มีมติเห็นชอบยกที่ดินสาธารณประโยชน์  (ป่าช้าสัตว์)  ให้เป็นสถานที่ต่อสร้างโรงเรียน
          ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา  โดยใช้อาคารชั่วคราวที่ชาวบ้านและชุมชนร่วมกันสร้างขึ้น บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ก่อสร้างเป็นโรงเรียนในปัจจุบัน
          ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  นายเจริญ  เชื้อหมอดู  ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๓ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา  ให้โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
          ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม” และแต่งตั้งให้นายจักริน  ภูมิเวียง  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
          ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายจักริน  ภูมิเวียง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
          ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต ๒   มอบหมายให้       
นายสวาท  นาทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต ๒  มอบหมายให้         
นายทรงพล  ชนยุทธ   ศึกษาธิการอำเภอ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
          ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒  แต่งตั้งให้ นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
          วันที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๔๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒  แต่งตั้งให้ นายพุทธิชัย  ค่อนดี  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖
          วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ แต่งตั้งให้นายประหยัด  สุ่มมาตย์  ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
          วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  แต่งตั้งให้นายศราวุธ  รู้ปัญญา  ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จนถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
          วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ แต่งตั้งให้นางลัดดา  ผาพันธ์  ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จนถึงปัจจุบัน