โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน  ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๒)
                        จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒   เป็นชาย  ๕๐  คน หญิง  ๓๕  คน  รวมทั้งสิ้น  ๘๕ คน
 
ระดับชั้นเรียน .๑ .๒ .๓ .๔ .๕ .๖ รวม
จำนวนห้อง
 
เพศ
ชาย ๑๒ ๑๑ ๕๐
หญิง ๓๕
รวม ๑๖ ๒๑ ๑๒ ๑๙  
๘๕
เฉลี่ยต่อห้อง ๑๖ ๒๑ ๑๒ ๑๙