ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน  ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๒)
                        จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒   เป็นชาย  ๕๐  คน หญิง  ๓๕  คน  รวมทั้งสิ้น  ๘๕ คน
 
ระดับชั้นเรียน .๑ .๒ .๓ .๔ .๕ .๖ รวม
จำนวนห้อง
 
เพศ
ชาย ๑๒ ๑๑ ๕๐
หญิง ๓๕
รวม ๑๖ ๒๑ ๑๒ ๑๙  
๘๕
เฉลี่ยต่อห้อง ๑๖ ๒๑ ๑๒ ๑๙