ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจักริน ภูมิเวียง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๔๐- ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท นาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธชัย ค่อนดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี ๒๕๔๙(๙ มกราคม ๒๕๔๙)- ปี พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุธ รู้ปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี ๒๕๕๖(๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)- ปี ๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา ผาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๕๘(๓๐พศจิกายน ๒๕๕๘) – ปี พ.ศ.๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิสดา อำภาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๖๓ (8 พฤษภาคม ๒๕๖๓) - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0902279294