โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนบดี บุญมาศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปุณยจิตต์ จันทร์ประเทือง
ครูผู้ช่วย

นายสุริยา วิเศษภักดี
พนักงานราชการ