กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปุณยจิตต์ จันทร์ประเทือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนบดี บุญมาศ
ครู คศ.3