โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเกศรา น้องคนึง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวยุพิน มาตแก้ว
ครู คศ.1