กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุพิน มาตแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณฐพร เรือนบุตร
ครู คศ.2
อีเมล์ : Nathaporn_03@lnw.ac.th

นายชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวชยาภรณ์ อุทธาทอง
พนักงานราชการ