โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
        เขตพื้นที่บริการ    ได้แก่  ตำบลนาข่า  (บ้านเหล่าใหญ่  บ้านเหล่าเหนือ บ้านหนองบัวเย็น  บ้านหนองต่อ  และบ้านโคกหนองโจด)    
        นักเรียนที่มาจากนอกเขตบริการ  ได้แก่ ตำบลนางาม (บ้านโนนงาม  บ้านหนองสองห้อง )  ตำบลคำแคน  (บ้านหนองขาม)