กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัทยา จันทะมาตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ