โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
      ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม    โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน
     
รู้หน้าที่   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

คติพจน์
      นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

อักษรย่อ
       ล.น.ว.

สีประจำโรงเรียน
       ฟ้า – เหลือง

เอกลักษณ์
      โรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
      มีจิตอาสา

วัฒนธรรมของโรงเรียน
      มีจิตอาสา  ทำงานเป็นทีม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
     1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์   2. การบริการที่ดี 
     3. การพัฒนาตนเอง  4. การทำงานเป็นทีม