กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0865556050
อีเมล์ : noklekphum@yahoo.co.th