โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-  แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานศึกษา 
-  มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม   - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563