โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 -  มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา อย่างน้อย 3 มาตรการ   
       1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
       2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วม 
       3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
       4.  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
       5.  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
       6.  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
       7.  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
  -  มีรายละเอียดประกอบด้วย การกำหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนด แนวทางการกำกับ ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น