ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม sar ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.81 KB 48541
แบบฟอร์ม sar ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 343.2 KB 48378
แบบฟอร์ม ID_Plan ลนว.(3 มิ.ย.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.75 KB 48321
แบบฟอร์ม ID_Plan ลนว. Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 48619
แบบ7127 การเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 48602
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอก รร. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.25 KB 48214
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
>ตัวอย่างแผนงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 48362
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รายงานการประเมินตนเอง 2562 โรงเรียนเหล่าใหญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 48591
ผลการประเมิน สมศ รอบ 4 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.33 KB 48414
สารสนเทศ ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 48474
SAR เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 48515
วารสารโรงเรียน ปี2563
วารสารฉบับที่ 28 ช่วยงานออกพรรษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 272.44 KB 48425
วารสารแฉบับที่ 27 วันพระราชทานธงชาติไทย JPEG Image ขนาดไฟล์ 283.61 KB 48442
วารสารฉบับที่ 25 ประเพณีบุึญข้าวสาก JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.08 KB 48315
วารสารฉบับที่ 24 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 176.1 KB 48340
วารสารฉบับที่ 23 กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.06 KB 48409
วารสารฉบับที่ 14 พิธิเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค.63 ที่อำเภอ วัดสะอาด JPEG Image ขนาดไฟล์ 300.85 KB 48491
วารสารฉบับที่ 13 ถวายสัตย์ 28 กรกฎาคม 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.55 KB 48296
วารสารฉบับที่ 16 วันภาษาไทย 29 ก.ค.63 ฉบับแก้การคัดลายมือ JPEG Image ขนาดไฟล์ 289.71 KB 48259
วารสารฉบับที่ 15 การเลือกตั้ง 24 กค. 63 JPEG Image ขนาดไฟล์ 274 KB 48593
วารสารฉบับที่ 12 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพทันตนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 286.68 KB 48364
วารสารฉบับที่ 11 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.61 KB 48261
วารสารฉบับที่ 17 ร่วมกิจกรรมวันแม่ที่วัดสะอาด JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.33 KB 48273
วารสารฉบับที่ 22 กิจกรรมมอบใบประกาศนักธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 170.33 KB 48546
วารสารฉบับที่ 21 กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ คุณพ่อส่ม ยาทา JPEG Image ขนาดไฟล์ 170.33 KB 48236
วารสารฉบับที่ 20 กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ นายสิทธิ์ชาติ โพธิ์พัฒน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 164.98 KB 48338
วารสารฉบับที่ 19 กิจกรรมจิตอาสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.15 KB 48605
วารสารฉบับที่ 18 กิจกรรมจิตอาสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.6 KB 48169
วารสารฉบับที่ 10 กิจกรรมจิตอาสางานฌาปนกิจฯ คุณสุรัมพา ภารมาตย์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 309.35 KB 48544
วารสารฉบับที่ 8 กิจกรรมจิตอาสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 324.4 KB 48237
วารสารฉบับที่ 7 กิจกรรมไหว้ครูและคัดกรอง 4 D JPEG Image ขนาดไฟล์ 308.67 KB 48580
วารสารฉบับที่ 9 กิจกรรมการนิเทศกำกับติดตาม การบริหารจัดการศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.9 KB 48220
วารสารฉบับที่ 6 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ 1.2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 312.64 KB 48361
วารสารฉบับที่ 5 กิจกรรมวิถีพุทธ และถวายเทียนพรรษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 325.53 KB 48548
วารสารฉบับที่ 4 การป้องกันไข้เลือดออก คัดกรอง ปชผปค JPEG Image ขนาดไฟล์ 316.83 KB 48340
วารสารฉบับที่ 3 รับการประเมินเตรียมความพร้อม JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.4 KB 48277
วารสารฉบับที่ 2 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน และการติดตามการเรียนฯ JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.48 KB 48482
วารสารฉบับที่ 1 กิจกรรมตู้ปันสุข JPEG Image ขนาดไฟล์ 292.86 KB 48482